Je vindt hier een kindertolk bij jou in de buurt of met een door jou gewenste achtergrond passend bij de hulpvraag waar het om gaat. 

Al vanaf 2005 leiden we kindertolken op: er zijn er dus heel veel. Op de kaart vind je die kindertolken die er voor kiezen zich via de centrale website aan je voor te stellen.

Kindertolk®, Psychoanalytisch(hypno)therapeut, Relatie- en gezinstherapeut, Familieopsteller, Systemisch kindercoach, MfN Mediator (familiezaken en echtscheiding), Bijzondere Curator in Jeugdzaken.

ERVARINGEN
Jeugdzorg: ervaring met gezinsbegeleiding en problemen bij echtscheiding. Momenteel werkzaam als maatschappelijk werker
Ziekenverzorging (psychogeriatrie) en ouderenzorg
Maatschappelijk werk en dienstverlening  (HBO), gewerkt in de maatschappelijke opvang (thuis- en daklozenzorg, crisisopvang). Diverse uitvoerende, coördinerende en leidinggevende functies in gezondheidszorg en welzijnszorg.

INTEGRALE AANPAK EN SAMENWERKING
Ik streef naar een integrale aanpak van (gezondheids)klachten en ga op verzoek van mijn cliënten altijd het gesprek aan met instanties op het gebied van de gezondheidszorg. Denk aan huisartsen, psychologen, maatschappelijk werk,  geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg etc.
Naast mijn eigen praktijk werk ik bij Topaze in Schijndel als ambulant gezinsbegeleider (reguliere jeugdzorg).
Ook verleen ik mijn diensten bij als Familie & Echtscheidingsmediator, als Arbeids-en Organisatiemediator bij de Basculegroep in Veghel;  “Samen 'met perspectief naar ieder voor zich'.

MIJN PRAKTIJK HEELWORDING 
In mijn praktijk voor heelwording bied ik allerlei vormen van hulp aan mensen die op de een of andere manier vastlopen in hun leven en een zetje in de goede richting nodig hebben. En soms is het een flinke duw.
Ik zet mij met hart en ziel in voor ieders heelwording:  de kracht en het gevoel er te mogen zijn als geheel. De weg daar naartoe is voor niemand een recht pad met een helder eindpunt. Het levenspad is kronkelig, gaat soms door donkere wouden of diepe dalen. En hoe vaak loop je in rondjes en kom je weer uit bij een plek die je al lang achter je dacht te hebben gelaten?
Ik kan een stukje met je meelopen, maar jij bent de enige die jezelf kan helen. Het vergt jouw inzet en verantwoordelijkheid. Met die gedachte als vertrekpunt ga ik samen met jou op weg naar wie je werkelijk bent van binnen: jezelf.

MIJN AANPAK ALS KINDERTOLK®
Een kindertolktraject bestaat uit drie gespreksmomenten binnen een tijdsbestek van ongeveer twee maanden. Ik werk altijd één op één. Elke ouder heeft
namelijk baat bij zijn/haar eigen spiegeling. Het is uiteraard mogelijk om allebei een traject te volgen. Probeer je hulpvraag tevoren zo specifiek mogelijk te formuleren.
In het intakegesprek help ik je met het afkaderen van het probleem. In dit eerste gesprek vertel je vrijuit over je kind. Ik luister en vraag net zolang door tot ik het kind helemaal in beeld heb. Ik schrijf letterlijk alles op wat je vertelt. Ik oordeel niet en hou mij strikt aan mijn beroepscode en geheimhoudingsplicht.
Na dit gesprek ga ik mijn aantekeningen nauwgezet 'vertalen' aan de hand van de PresentChildmethode. Er zijn allerlei signaalwoorden en gedragingen die een specifieke betekenis hebben. Door de vertaling wordt het verhaal een spiegel voor jou als ouder.
In het teruggeefgesprek ga ik in op de essentie van het vertaalde verhaal en ik zet dit in perspectief. Ik toets bij jou of mijn interpretatie klopt en we bespreken dit uitvoerig. Het verhaal over je kind is een spiegel geworden voor jou. Dit leidt vaak tot verbazing, verwondering en herkenning. Het is een stap naar bewustwording. We gaan in op de vraag 'wat weet je nu over jezelf?'
In de 6 weken die volgen, laten we de bewustwording zijn gang gaan. Dan volgt een follow-upgesprek waarin we samen bespreken hoe het in de afgelopen periode is gegaan. De insteek is hoe het met jóu is gegaan, en je kind komt dan vanzelf ook aan bod. We besluiten samen of we het traject kunnen afronden of dat er een vervolg gewenst is.

PSYCHO-ANALYTISCH (HYPNO)THERAPEUT 
De meeste mensen maken fases in hun leven mee waarin ze er even niet meer alleen uitkomen. Je hebt er bijvoorbeeld last van dat je je talenten en mogelijkheden niet genoeg benut. Of je voelt je al lange tijd somber en je weet de oorzaak niet. Misschien ook weet je de oorzaak wel, maar weet je niet hoe je die aan moet pakken.
Deze situaties kunnen leiden tot vage onlustgevoelens of tot duidelijke psychische en lichamelijke klachten. Als je het gevoel hebt dat je (wel wat) hulp kunt gebruiken bij het oplossen van knelpunten in je leven, is hypnotherapie een snelle en doeltreffende manier. In hypnotherapie wordt hypnose therapeutisch ingezet.

RELATIE- GEZINS-SYSTEEMTHERAPEUT 
Bij relatie- en gezinstherapie wordt een probleem zo gedefinieerd dat alle betrokkenen zich erin terug kunnen vinden en de kans zien om te groeien naar een betere omgang met elkaar. We doen oefeningen om ieders (innerlijke) waarden n normen te verhelderen en we bespreken deze met elkaar.
De gezinstherapie en partnerrelatietherapie is gestoeld op het systemisch denken en maakt deel uit van de systeemtherapie. Dit houdt in dat er een relatie wordt verondersteld tussen de manier waarop gezinsleden met elkaar omgaan en het ontstaan van psycho-sociale problemen bij leden van het gezin.

FAMILIEOPSTELLER
Familieopstellingen is een methode binnen systemisch werken.
Een familie kun je zien als een 'systeem' van meerdere generaties. Ieder individu heeft een plekje in dat grote netwerk van familieleden, of je nu wil of niet. Dit familiesysteem heeft invloed op jou en op je leven, in positieve en in negatieve zin.In elk familiesysteem zijn verborgen dynamieken werkzaam. Deze hebben vaak te maken met verwachtingen en teleurstellingen en ze kunnen erg belemmerend werken voor je eigen ontplooiing. Het verhelderen van thema's die binnen jouw familiesysteem spelen, levert inzichten op die van grote waarde kunnen zijn. Je krijgt de kans om patronen te doorbreken en jezelf te helen.

FAMILIE-EN (v)ECHTSCHEIDINGMEDIATOR
Mediation betekent letterlijk bemiddeling. Een mediator is iemand die in allerlei conflictsituaties ingezet kan worden om op een respectvolle en rechtvaardige manier tot een oplossing te komen waar beide partijen het mee eens zijn.
Een mediator is een neutrale derde partij in het conflict. Daarin verschilt de mediator van de advocaat, want een mediator neemt géén standpunt in, neemt geen beslissingen en draagt niet op eigen houtje oplossingen aan.
Een proces met een mediator is een actief proces voor de deelnemers: jullie werken en denken zelf mee en bepalen zelf de uitkomst.

ARBEIDS-EN ORGANIASTIEMEDIATOR BIJ CONFLICTEN
Specialisatie van de mediator is noodzakelijk omdat  arbeids-en organisatieconflicten op het gebied van conflictcontext,- dynamiek en regelgeving bijzondere kenmerken heeft. 
De ingrijpende gebeurtenis van een arbeidsconflict kent bij de afwikkeling emotionele, zakelijke en juridische aspecten. De mediator werkt vanuit de visie dat conflicten een bron van vernieuwing zijn en daarmee de motor van groei tot ontwikkeling. Deze visie stoelt op het besef dat conflicten een natuurlijke verschijningsvorm zijn van verschillen en dat ze geen uitzonderingssituatie zijn die zo snel mogelijk opgeruimd dienen te worden. Om deze redenen kan gesteld worden dat juist conflictsituaties een mogelijkheid zijn, hoe ingewikkeld vaak ook, tegelijkertijd zijn om er van te leren. Een conflict kenmerkt zich net als onze hedendaagse samenleving als complex en dynamisch, omdat een conflict letterlijk met alles samenhangt. Daarom is de benadering integrerend en holistisch (als een geheel).