Visie

Kinderen zijn de belichaming van puurheid. Wat wij benoemen als ‘het probleem van een kind’ is in feite een gezonde, onbelemmerde, pure reactie van een kind op zijn omgeving of situatie, ze voelen die / ons simpelweg aan. Natuurlijk doen wij ons uiterste best om ons kind te geven wat het nodig heeft en desondanks pakt het soms anders uit. Daarover geeft een kind met gedrag, spel, ontwikkeling of klachten signalen af die met de PresentChild methode gelezen kunnen worden. 

De precisie waarmee een kind ons zijn (pure) feedback geeft, verschuift de focus naar onszelf. Er gaat een wereld voor ons open, het kind legt een directe link naar ons hart en geeft concrete antwoorden op levensvragen als: wie ben ik echt? Wat voel ik niet meer? Vanuit welke overtuigingen leef ik, ben ik opgevoed en voed ik op? Leer ik mijn kind iets af of leert het mij iets aan? 

Met behulp van de feedback van kinderen bevrijden we onszelf en als gevolg daarvan ook hen. Ze laten - vanuit die puurheid - ook merken dat het nu goed gaat. Ze hoeven de signalen niet meer af te geven. We verstaan elkaar.

We gaan een mooie toekomst tegemoet als we luisteren naar de signalen van kinderen. Een wereld waarin ieder mens (groot en klein) welzijn en verbinding ervaart, op zijn/haar unieke wijze tot zijn recht komt en we respectvol omgaan met elkaar en de aarde. Dat is een groot verlangen voor de wereld en de mensen die haar bewonen. Het mooie is dat het gewoon begint bij jou en je kind. 

Een oplossing voor de problemen van kinderen, een eye-opener voor volwassenen en een goede ontwikkeling voor de wereld.

Noot: Waar ouder staat kan ook gelezen worden: professional die met kinderen werkt. Waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Missie

We willen ouders in Nederland er bewust van maken dat kinderen ons onze levenslessen laten zien door middel van hun gedrag en ontwikkeling. Om dat te bereiken, geven we lezingen, workshops, trainingen en individuele consulten waarin de methode PresentChild® wordt uitgelegd en gebruikt als methode om de levenslessen duidelijk te maken.

We maken ouders bewust van hun natuurlijke verlangen dat het goed gaat met hun kinderen en henzelf: dit verlangen omvat welzijn, goed contact met zichzelf, elkaar en anderen, levenslust en de volledige ontwikkeling van ieders potentieel.

We maken ouders er bewust van dat het kind uitdrukking geeft aan hoe het met de ouders gaat, zowel in positieve als negatieve zin en dat die uitingen van het kind levenslessen voor de ouder in zich dragen.

We dragen er aan bij dat ouders die levenslessen van hun kinderen tot zich nemen. Dat ze die herkennen, ervaren, in hun leven integreren en er de positieve resultaten van ondervinden voor henzelf, hun kinderen en anderen in hun omgeving. Door toegenomen welzijn, goed contact met zichzelf, elkaar en anderen, levenslust en de volledige ontwikkeling van ieders potentieel.

We dragen er aan bij dat ouders hun grote invloed op kinderen zo constructief mogelijk gebruiken.

We geven zo een krachtige positieve impuls aan mensen in hun persoonlijke leven, in hun relaties met anderen, op school, de kinderopvang, het werk én in de samenleving.

We dragen zo bij aan een vreugdevolle wereld waarin ieder er met zijn eigenheid mag zijn.

Noot:  Waar ouder staat kan ook gelezen worden: professional die met kinderen werkt. Waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Instrument

Het instrument waarmee we dit willen bewerkstelligen is de sinds 1994 gebruikte en beproefde methode PresentChild®.

Ouders vertellen over iets dat hen raakt bij hun kind. Dit verhaal wordt zo letterlijk mogelijk opgeschreven en ‘vertaald’ door een kindertolk. Een kindertolk is een professionele hulpverlener die met de PresentChild methode heeft leren werken. Vertalen betekent de tekst met een taalkundige interventie omvormen naar het leven van de ouder. 

‘Figuurlijk’ en ‘overdrachtelijk maken’ zijn twee belangrijke stappen in het vertalen. De informatie uit het verhaal over het kind wordt overgedragen naar de ouder en spreekt daar direct tot het bewustzijnsniveau waarin beelden, herinneringen, emoties en ervaringen zijn opgeslagen. Deze worden kenbaar en voelbaar gemaakt. Ze vormen de ontbrekende puzzelstukjes uit het levensverhaal van de ouder: de blinde vlekken. Door zich hiervan bewust te worden kan de ouder ze integreren.

Het terugkoppelen van de specifieke levensles van het kind aan de ouder geeft inzicht aan de ouder, raakt diep van binnen, geeft verwondering over de wijsheid van het kind, is helend en motiveert tot (anders) handelen. Ouder en kind leren elkaars taal verstaan, groeien naar elkaar toe en krijgen begrip voor de verschillende manieren waarop ze elkaar proberen te helpen.

Het zich verbinden met de levensles van hun kind leidt vaak tot een verschuiving van het wereldbeeld van ouders: het materialistische wereldbeeld waarin mensen, dingen en gebeurtenissen gescheiden zijn groeit naar een energetisch wereldbeeld waarbij mensen, dingen en gebeurtenissen met elkaar verbonden zijn. Dat begint vaak met de bijzondere verbinding tussen ouder en kind, daarna volgen de andere levensterreinen waarop de ouder actief is.

De methode is toepasbaar in gezinnen, in relaties, op je persoonlijke levensweg, in de gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, het bedrijfsleven etc., met andere woorden op alle levensterreinen waar mensen samen zijn en -werken.

Noot: Waar ouder staat kan ook gelezen worden: professional die met kinderen werkt. Waar hij staat kan ook zij gelezen worden.